QANUQTUT HIGAARUIRIAQNI

Qanuq Niriugijaami

Qayangnautiqaqtuq aturumapkainnaqtuq tipaakuni taimaaruminaitpiaqtuq. Qaritauyat hungiutivaktuq aturiami qayangnautiqaqtuq aturumapkainnaqtuq higaaraangat angirutinga pipkaidjutivaktuq. Higaayuktut higaaruiraangamik qayangnautiqaqtuq aturumapkainnaqtuq higaaruirahuaraangamik, higaaruiyarninnga naunaitkutingit naunaittut. Naunaitkutingit ingattaumihimavaktut hivulliqpaangani Santingani malruknikluuniit hapkuninnga ilaliutihimayut:

 • Qanuqtut ihumagiyautit aadlanguqpaktuq;
 • Nin’ngahayuktuq;
 • Ayurhaqtuq ihumagigiaminik;
 • Nutqangalaiqtuq;
 • Ayurhaqtuq hinaaqhigiami;
 • Higaarumaliqpiaqtumik; unalu
 • Kaanginnaliqtumik

Puvallaliqtuq Higaaruirahuaqniqlu

Higalluayuittuq higaaruirumi 10-nik pounds-sinik iliuraqtuq. Higaariami nakuungitqiyauyuq puvallakniqmit. Higaariami aadjikutariyaa 100 pounds-sinik avatqumaliruvit uqumailitarnit!

Hamma ikayuutikhat puvallarnaittumik:

 • Nirivaklutit
 • Qanit qanuriliuliqiaqpaklugu.
  • Tamuavaklutit mamaqtumik tipilik kigutikhautimik, palaastiuyut niuqarutinik sukaittumiklu kuttuqmik. Milukarlugu hikuliurhimayarnik qiqumayuniklu ahianik.
 • Amihuniktiqpaklugit nakuutqiyauyut niqinik ukunatitut:
  • Aapunik kipluqhimayut, grapes, paungat, carrot takiyumik kipluqhimayunik;
  • Purriqhimayunik manninik;
  • Pahikhimayuq muqpauyaq, haviqquyarmit hiqulauyaliurhimayut/hiirnaqtunik kiik;
  • Mipkumik piffinikluuniit; unalu
  • Tariungittut piinatsinik.
 • Niuqaqpainnarlutit imainnaqmik:
  • Niuqaqpaklutit 8-nik qallutinik imaqmik amihumikluuniit atauhiqmi ublunik. Una piyakharaluanginnaqtat ublungani higaaruirahuarnit.
  • Kayumiittunnuamik kaapituqpallaaruiqlutit, tiituqpallaaruiqlutit unaguhuinginnaittumik niuqautiruiriaqni kuukukuutuqpallaaruiriaqnilu.
   • Inirniit niuqqaqtukhaungittut amihunik pingahunit qallutinik kaapiqaqpallaaqtunik niuqaqtakhanik atauhiqmik ublunik.
   • Hingaiyarhimayut niuqaqtukhaungittut malruuknik qallutinik ublunik.