ᓄᖅᑲᕐᓇᖅᓯᔪᖅ

ᓄᖅᑲᕐᓇᖅᓯᔪᖅ

ᑐᓂᓗᑎᑦ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᒥᑦ ᓄᖅᑲᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᕝᕚᑭᒥᑦ!
ᓄᖅᑲᕐᓗᑎᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᒫᔾᔨᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓵᓚᒃᓴᕐᔪᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᑎᑭᐅᒪᔪᓄᑦ $40, 000-ᓄᑦ ᓵᓚᒃᓴᒐᒃᓴᓂᑦ.

ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᓂᖓ ᐃᓱᓕᓐᓂᐊᖅᐳᖅ ᕕᕈᐊᕆ 28, 2015-ᒥᑦ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᐃᖏᕐᕋᓂᐊᖅᐳᖅ ᒫᔾᔨ 1-31, 2015-ᒧᑦ

ᐊᖏᓛᖓ ᓵᓚᒃᓴᒐᒃᓴᖅ

$5,000-ᓂᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓄᑦ
(2 ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ, 1 ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ, 1 ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ)

ᐊᖏᓛᖓ ᓵᓚᒃᓴᒐᒃᓴᖅ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᒃᓴᒥᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᓵᓚᒃᓴᖅᑑᑉ ᓂᕈᐊᒐᖓᓂ, ᑐᔪᕐᒥᔾᔪᑎᒃᓴᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᖏᓐᓄᑦ.

ᑭᖑᓂᑦᑎᐊᖓᒍᑦ ᓵᓚᒃᓴᒐᒃᓴᑦ

ᖃᕋᓴᐅᔭᕋᓛᖅ ᐊᐃᐹᑦ ᐃᐊᕐ (ᐊᑭᖃᓪᓗᐊᖅᑐᖅ $1,200)
(6 ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ, 3 ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ, 3 ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ)

ᓄᖅᑲᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᒥᒃ ᓵᓚᒃᓴᒐᒃᓴᑦ

ᑐᓴᕐᓈᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖅ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅ (ᐊᑭᖃᓪᓗᐊᖅᑐᖅ $50)
(8 ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ, 4 ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ, 4 ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ)

ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᑐᓂᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂᑦ: ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ, ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂᑦ.

ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᐃᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᓗᑎᒃ ᐊᐃᑉᕆᓕ 2015-ᒥᑦ.