ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓂᒃ ᐊᑐᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ

ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓂᒃ ᐊᑐᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓂᑦ

ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᖅᑭᔨᐅᔪᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔩᑦ, ᓘᒃᑖᑦ, ᐄᔭᒐᖅᑖᖅᑎᑦᑎᔨᑦ, ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔩᑦ, ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔩᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᔪᑦ (CHRs) ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ, ᐱᓕᕆᓂᖃᖅᐸᒃᐳᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᒥᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᓄᖅᑲᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᕝᕚᑭᒥᑦ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐅᖃᖅᓯᒪᔫᔮᖅᐳᖅ 7-ᖑᔪᑦ 10-ᓂᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᑎᐅᔪᑦ ᓄᖅᑲᕈᒪᕗᑦ.

ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕆᑦ ᐱᖓᓱᓂᑦ-ᒥᓂᑦᓂ ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᒃᑰᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᕙᒃᑕᕐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᓂᒃᓯᒪᔪᒧᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᔪᕐᓇᙱᖦᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᖃᖅᖢᓂ ᐱᓕᕆᓂᐅᕗᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᓯᒪᔪᒥᑦ ᓄᖅᑲᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ. ᓇᐃᑦᑐᒥᑦ ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᒃᑰᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑐᓂᓯᕗᖅ ᐅᓂᒃᓯᒪᔪᒥᑦ/ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᕙᒃᑕᕐᓂ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂᑦ ᓱᐴᖅᑐᕐᓂᕐᒧᑦ. ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑎᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᓄᖅᑲᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᐃᑦᑐᒥᑦ ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᒃᑰᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᒃᓯᒪᔪᖁᑎᖕᓄᑦ/ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᕙᒃᑕᕐᓄᑦ, ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᑎᓴᒪᐅᔪᑦ A-ᖑᔪᑦ:

  • ᐊᐱᕆᓗᑎᑦ ᑕᕝᕚᑭᐅᑉ ᐊᑐᖅᐸᖕᓂᖏᓐᓂᑦ ᐳᓛᕆᐊᑐᐊᕌᖓᑕ. ᐃᑲᔪᕐᓗᒍ ᐅᓂᒃᓯᒪᔪᖁᑏᑦ/ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᕙᒃᑕᐃᑦ ᑲᑎᓐᓂᖃᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᓱᐴᖅᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕆᔭᖓᓂᑦ.

  • ᐅᖃᐅᔾᔨᓗᒋᑦ ᓄᖅᑲᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐊᑐᓪᓗᐊᖅᐳᑎᑦ ᑐᓴᖅᓴᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒥ, ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒥᑦ, ᓴᙱᔪᒥᑦ ᓂᐱᖃᕐᓂᐅᔪᒥᑦ. ᓇᓗᓇᐃᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒍ ᓄᖅᑲᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂ ᐅᓂᒃᓯᒪᔪᖁᑏᑦ/ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᕙᒃᑕᐃᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᑎᓐᓂᕆᔭᖓᓂᑦ.

  • ᐃᑲᔪᖅᓯᕐᓗᒋᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᑎᐅᔪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᐅᔪᒥᑦ, ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᒃᑭᓂᑦ.

  • ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎᑦ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᐊᑐᒐᒃᓴᓂᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᑎᐅᔪᒧᑦ, ᓈᒻᒪᒃᑯᓂ. ᑐᑭᖃᕈᓐᓇᖅᐳᖅ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᓇᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂ ᓄᖅᑲᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᓇᐃᑦᑐᒥᑦ ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᒃᑰᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂ ᐅᓂᒃᓯᒪᔪᖁᑏᑦ ᓄᖅᑲᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ 30 ᐳᓴᓐᒥᑦ!

 

ᒥᓇᒡᓕᒍ ᑎᓴᒪᐅᔪᑦ A-ᖑᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ* (ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑕᕝᕚᑭᒥᑦ-ᐊᑐᙱᓐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑎᓕᐅᕆᓯᒪᔪᒥᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ ᐋᓐᑎᐊᕆᐅᒥᑦ) 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᖅᑲᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᓗᒡᕕᒃᓴᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᑦ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥᑦ ᐅᓂᒃᓯᒪᔪᖁᑎᖕᓂᑦ/ᐱᓕᕆᔾᔪᔾᔨᕙᒃᑐᓄᑦ. ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᑭᖃᙱᓚᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᒥᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᓚᑦ. ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ. ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᕘᓇ ᒥᓇᒡᓕᒍ ᓄᖅᑲᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᓗᒡᕕᒃᓴᖅ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ.