ᓯᖓᐃᔪᑦ

ᓯᖓᐃᔪᑦ

Pregnant Women - Before and After Poster

ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᖅᑕᖃᕈᓘᔭᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᓱᐴᖅᑐᖅᑎᐅᔪᓐᓃᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.   ᑕᒪᓐᓇ ᓱᓕᑦᑎᐊᖅᐳᖅ ᓯᖓᐃᒍᕕᑦ ᐊᒫᒪᒃᑎᑦᑎᒍᕕᓪᓗᓃᑦ.

ᓄᖅᑲᕈᕕᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᓄᑕᕋᓛᕐᓄᑦ

  • ᐃᓅᕝᕕᒃᓴᕐᓂ ᐃᓅᓗᑎᑦ (ᐃᓄᙱᓪᓗᑎᑦ);
  • ᐃᓅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐅᑯᒪᐃᓐᓂᕆᒋᐊᖃᖅᑕᕐᓂᒃ ᐅᖁᒪᐃᑎᒋᓗᑎᑦ (ᐅᕿᓗᐊᙱᓪᓗᑎᑦ);
  • ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐊᓂᕐᓂᖃᕈᓐᓃᖅᑐᑦ ᐃᖅᑯᒻᒪᐅᑕᐅᕙᖕᓂᖏᑦ ᐊᒃᐸᕆᐊᕋᓱᒡᓗᒋᑦ;
  • ᐃᔾᔭᙳᓕᖅᑕᐅᑎᓖᑦ ᐊᒃᐸᕆᐊᕐᓗᒋᑦ; ᐊᒻᒪ
  • ᓯᐅᑎᖏᑦ ᒪᕿᕙᒃᑐᑦ ᐊᒃᐸᕆᐊᕐᓗᒋᑦ.

ᐊᑲᐅᓛᑦᑎᐊᖅ ᓄᑕᕋᓛᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᓐᓇᖅᑕᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᑎᐅᔪᓐᓃᑦᑎᐊᒻᒪᕆᒡᓗᑎᑦ.   ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒧᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓄᖅᑲᕋᓱᒡᓗᓂ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓯᓕᕆᔭᐅᓂᕐᒥᒃ.   ᓱᐴᖅᑐᕈᖕᓇᙱᑦᑐᑦ (NRT) ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᓐᓂᖅᓴᑦ ᑎᐹᖕᒥ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᓯᖓᐃᒋᔭᕐᓄᓪᓗ.

ᓄᖅᑲᓪᓚᑦᑖᕈᓐᓇᙱᒃᑯᕕᑦ, ᓱᐴᖅᑐᖃᑦᑕᓪᓗᐊᖅᑐᑎᑦ ᑐᖔᓂ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐅᓪᓗᕐᒥ.