ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ

ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ

ᒪᒃᑯᒃᑐᒻᒪᕆᑯᓘᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᐴᖅᑐᕆᐅᖅᓵᓕᓲᑦ, ᑎᐹᖕᒧᑦ ᐅᐃᕆᓴᐅᑎᒥᒃ ᐅᐃᕆᒃᑲᐅᓂᖅᓴᐅᔪᑦ.   ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᐸᒃᑐᑦ ᖃᔅᓰᓐᓇᐅᒐᓗᐊᓂᒃ ᓯᒡᒐᓕᐊᓂᒃ ᐅᓪᓗᕐᒥ ᐅᐃᕆᓯᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᑎᐹᖕᒧᑦ ᐅᐃᕆᓇᖅᑐᒥᒃ ᑕᑎᖃᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓱᐴᑐᕈᒍᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ, ᕿᑲᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓗᑎᒃ, ᖁᒃᓴᓪᓚᒃᓴᕋᐃᓕᕐᓗᑎᒃ, ᐸᒡᕕᒍᓱᒃᓴᕋᐃᓕᕐᓗᑎᒃ, ᑳᒃᐸᓕᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓯᓂᒍᓐᓇᐃᓪᓕᕙᓕᕐᓗᑎᒃ.

ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᓱᐴᖅᑐᒃᐸᒃᑐᑦ ᐃᒪᐃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᑦ: 

  • ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᒡᒐᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᒡᒐᓕᕐᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ.
  • ᓄᕙᒃᐸᒡᓗᑎᒃ, ᖃᓄᐃᓕᐊᕐᔪᒃᐸᑕ ᐱᐅᔪᓐᓃᕈᑎᓴᕋᐃᓕᕐᓗᑎᒃ, ᓯᐅᓯᕆᕙᒡᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐋᓐᓂᐊᖅᐸᓕᕐᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᖕᓂᖅᓴᐅᓗᑎᒃ ᓱᐴᖅᑐᖅᑎᐅᙱᑦᑐᓂᒡᓕ.
  • ᐊᓐᓄᕌᖏᑦ ᒪᒪᖅᐸᙱᓪᓗᑎᒃ, ᓄᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᕕᓂᖏᑦ.   
  • ᑭᒍᑎᖏᑦ ᖁᖅᓱᖅᑎᓯᒪᓗᑎᒃ ᖃᓂᖅᓱᓐᓂᓛᕿᕙᒡᓗᑎᒡᓗ.   
  • ᐃᒧᓪᓘᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᓐᓇᕈᖅᐹᓪᓕᖅᓯᒪᖅᑰᔨᓕᕐᓗᑎᒡᓗ.  
  • ᓄᔭᑦᑎᐊᕆᒍᓐᓖᕐᓗᑎᒃ ᓵᒡᓕᕙᓪᓕᐊᓗᑎᒡᓗ.
  • ᐃᔨᖏᑦᑕ ᐊᑎᑦᑎᐊᖏᑦ ᐃᓗᑦᑐᖅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒃ.

Face It Poster

ᐳᔫᙱᑦᑐᑦ ᑎᐹᑦ, ᓲᕐᓗ ᑕᕝᕚᑭᑦ, ᑎᐹᖕᒥ ᐅᐃᕆᓐᓇᖅᑐᓕᖅᓯᒪᕐᔪᐊᖅᑐᑦ ᐅᐃᕆᓐᓇᑦᑎᐊᖅᖢᑎᓪᓗ.   ᐳᔫᙱᑦᑐᑦ ᑎᐹᑦ ᑭᒍᓪᓗᓕᕐᓇᖅᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᐊᐅᓂᖅᑖᕈᑎᒋᓗᒋᑦ, ᐃᒃᑭᕐᓗᓕᕐᓗᑎᑦ ᑭᒍᑎᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓃᕐᓗᑎᓪᓗ.  

ᐳᔫᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᒡᒐᓕᐊᙳᐊᑦ ᑎᐹᖕᒥᙶᙱᑦᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓯᒡᒐᓕᐊᙳᐊᑉ ᐃᔅᓯᖓ ᑎᐹᖕᒥ ᐅᐃᕆᓇᖅᑐᖃᕋᔪᖕᒪᑕ.  ᑎᐹᖕᒦᑦᑐᖅ ᐅᐃᕆᓐᓇᖅᑐᓕᖅᓯᒪᕐᔪᐊᖅᐳᖅ ᒥᑭᑦᑐᓂᒡᓗ ᐃᓗᓕᖃᖅᖢᑎᑦ ᐊᓂᖅᑎᕆᑎᓪᓗᑎᑦ ᓂᐅᖅᑐᒐᖓᓗ ᐅᐃᕆᓐᓇᖅᖢᑎᒃ, ᐆᒻᒪᕆᓯᕆᓇᖅᐳᖅ, ᓄᑮᖅᑎᓐᓇᖅᖢᓂ, ᐊᐅᖕᒥᑦ ᖁᕝᕙᓯᓗᐊᕐᓇᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪ ᐳᕙᖕᒥᑦ ᐱᐅᔪᓐᓃᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᓂ.  ᑎᐹᖕᒦᑦᑐᖅ ᐅᐃᕆᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓅᓯᓕᒫᕐᒧᑦ ᓱᕈᕈᑎᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᖃᕋᓴᕐᒧᑦ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᑦᑎᐊᕐᓇᕈᓐᓃᕐᓗᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᓂᖓᓄᓪᓗ ᑎᑭᐅᑎᓗᓂ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᐋᓐᓂᐊᕈᑎᖃᓕᕐᓗᓂ.
 
ᐊᑲᐅᓛᑦᑎᐊᖅ ᓄᑕᕋᓛᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᓐᓇᖅᑕᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᑎᐅᔪᓐᓃᑦᑎᐊᒻᒪᕆᒡᓗᑎᑦ.  ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒧᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓄᖅᑲᕋᓱᒡᓗᓂ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓯᓕᕆᔭᐅᓂᕐᒥᒃ.  ᓱᐴᖅᑐᕈᓐᓇᙱᑦᑐᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᓐᓂᖅᓴᐅᕗᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᑎᐅᖏᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒡᓕ.