ᓱᐴᖅᑐᖅᑕᐅᔫᑉ ᐳᔪᕐᓗᐊᓂᒃ ᓂᐅᖅᓯᓂᖅ

ᓱᐴᖅᑐᖅᑕᐅᔫᑉ ᐳᔪᕐᓗᐊᓂᒃ ᓂᐅᖅᓯᓂᖅ

ᓱᐴᖅᑐᖅᑕᐅᔫᑉ ᐳᔪᕐᓗᐊᓂ ᓂᐅᖅᓯᖃᑕᐅᔪᒪᓲᖑᙱᑦᑐᒍᑦ.   ᓱᐴᖅᑐᖅᑕᐅᔫᑉ ᐳᔪᕐᓗᐊᓂ ᓂᐅᖅᓯᓲᖑᕗᒍᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᑑᑉ ᐳᔪᖅ ᓱᐱᔮᓂᒃ.   ᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᕆᓪᓗᓂ ᓱᐴᖅᑐᖅᑕᐅᔪᕕᓂᖅ ᐃᒋᑕᐅᔪᖅ ᓱᓕ ᐊᐅᒪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐳᔪᕐᓗᐊᓂᒃ, ᓯᒑᕐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐸᐃᐸᒥ.

ᐳᔪᕐᓗᖕᒥ ᓂᐅᖅᓯᓂᖅ ᓱᐴᖅᑐᖅᑐᑐᑦ ᐊᔾᔨᑐᐃᓐᓇᕆᖕᒪᒍ − ᐊᔾᔨᑦᑎᐊᖓᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑎᒋᔪᖅ.    ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᐃᓐᓈᓘᕗᑦ ᐊᓯᒧᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᑕᐅᔫᑉ ᐳᔪᕐᓗᐊᓂᙶᖅᑐᑦ.

ᓯᒡᒐᓕᐊᒥ ᐃᓚᐅᕈᑎᕈᓘᔭᖏᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᑐᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᖅᑕᑦᑎᓐᓃᑦᑐᓐᓇᕐᒪᑦ ᐃᑲᕐᕋᒐᓵᓗᖕᓄᑦ.  

ᐃᓚᖏᑦ ᑐᖁᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓄᑦ ᑎᐹᕿᔪᓐᓇᖅᐳᑦ, ᐊᓐᓄᕌᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓄᑦ.   ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᐳᔪᕐᓗᒃ ᐱᖓᔪᖓᓐᓂᙶᖅᑐᖅ.   

ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓯᕐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑕᐅᓲᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᑑᑉ ᐳᔪᕐᓗᐊᓂᙶᖅᑐᑦ ᓄᑕᕋᓛᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ:

 • ᓯᐅᑎᖏᑦᑎᒍᑦ ᒪᕿᕙᒡᓗᑎᒃ
 • ᐃᔾᔭᖑᓯᑳᓪᓚᒃᐸᒡᓗᑎᒃ
 • ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᒡᒐᓕᕐᓗᑕ (ᓲᕐᓗ ᖁᐃᖅᓱᖅᐸᓕᕐᓗᑕ, ᑕᒋᐅᒃᓴᖅᐸᓕᕐᓗᑕ, ᐊᓂᕐᓂᑭᓴᖅᐸᓕᕐᓗᑕᓗ)
 • ᐳᕝᕕᕆᕙᓕᕐᓗᑎᒃ ᓲᕐᓗ (ᐳᕝᕕᕆᓂᖅ, ᐳᕙᒃᑯᑦ ᐃᒻᒪᒃᓯᒪᓂᖅ)
 • ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐊᓂᕐᓂᖃᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑯᒻᒪᐅᑕᐅᕙᖕᓂᖏᑦ
 • ᐃᓅᓵᖅᑐᑦ ᐅᕿᓗᐊᖅᖢᑎᒃ (ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐃᓅᓗᑎᒃ ᒥᑭᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ)

ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓯᕐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑕᐅᓲᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᑑᑉ ᐳᔪᕐᓗᐊᓂᙶᖅᑐᑦ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ:

 • ᐳᕙᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓂᖅ
 • ᐆᒻᒪᑎᕐᓗᖕᓂᖅ (ᐆᒻᒪᓯᕆᑲᓴᒃᑐᑦ, ᐆᒻᒪᑎᖏᑦ ᓄᖅᑲᖅᑐᑦ, ᐆᒻᒪᑎᕐᓗᒃᑐᑦ)
 • ᐳᕙᒡᓗᓕᕐᓗᑎᒃ
 • ᐃᕕᐊᖏᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᕐᓗᑎᒃ
 • ᑐᓵᑦᑎᐊᕈᓐᓃᕐᓗᑎᒃ
 • ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᓱᕈᓐᓃᕐᓗᑎᒃ (ᐳᐃᒍᑐᓕᕐᓗᑎᒃ)

ᐊᑲᐅᓛᖅ ᓴᐳᑎᓂᐊᕐᓗᑎᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᒡᓕᒋᔭᕗᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᑕᐅᔫᑉ ᐳᔪᕐᓗᐊᓂ ᐃᒪᐃᓕᐅᖅᐸᒡᓗᓯ:

 • ᐃᒡᓗᔅᓯᓐᓂ ᐊᓂᓗᓯ ᓱᐴᖅᑐᕆᐊᖅᑐᕐᓗᓯ − ᐃᒻᒪᖄ 9−ᖏᖅᓱᕐᓗᑎᑦ ᐊᓪᓗᕐᔪᐊᕐᓗᑎᑦ − ᐊᐅᒪᓕᑦᑎᓚᐅᙱᓐᓂᕐᓂᒃ.
 • ᓄᓇᓯᐅᑎᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓱᐴᖅᑐᖅᐸᒍᓐᓃᕐᓗᓯ, ᐊᒻᒪ ᓯᓚᒥ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐱᙳᐊᕐᕕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ.
 • ᐊᒫᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᐸᙱᓪᓗᑎᑦ.   
 • ᐃᒡᓗᐃᑦ ᓴᓗᒪᑎᓪᓗᒍ. ᓯᒡᒐᓕᐊᖅᓱᓐᓂᑦᑐᓐᓃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᓯ ᓇᑎᕌᓗᐃᑦ ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᐃᓪᓗ ᐸᓚᐅᒑᒃᓴᒧᑦ ᐃᓚᒃᓴᐅᓯᕐᓗᒋᑦ, ᐅᓪᓛᒃᑯᓪᓗ ᓇᑎᕌᓗᒃ ᒥᓪᓗᐊᕈᑎᒧᑦ ᒥᓪᓗᐊᕐᓗᒍ.    ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᕐᖑᓯᕐᒥᒃ ᕕᓂᒐᓕᖅᓯᓗᑎᑦ ᖃᑦᑕᑯᓗᖕᒧᑦ ᐆᓇᔪᒃᑐᒥᒃ ᐃᒪᓕᖕᒧᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐊᓘᑎᕐᔪᐊᖅ ᓂᕐᕆᓯᓯᐅᓯᕐᓗᒍ ᐃᒡᓗᕕᓪᓗ ᓴᓂᕋᖏᑦ ᐅᐊᓴᕐᓗᒋᑦ.  
 • ᐃᒡᓗᐃᑦ ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᕐᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒍ.  ᓯᓚᑦᑎᐊᕙᐅᒃᐸᑦ, ᐹᓕᒫᑦᑎᐊᓯ ᐃᒐᓛᓕᒫᑦᑎᐊᓯᓗ ᒪᒃᐱᕐᓗᒋᑦ ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᕐᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒍ.
 • ᐊᓐᓄᕌᓄᑦ ᐅᐊᓴᕐᕕᒃ ᐅᐊᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐴᖅᑲᐃᕝᕕᒋᓗᒍ.  ᐊᓐᓄᕌᓕᒫᑦ, ᕿᐱᓕᒫᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᒡᓗᒥᓯᐅᑎᓕᒫᑦ ᐅᐊᓴᖅᑕᐃᓐᓇᕆᓗᒋᑦ.   ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᓄᑦ ᐅᐊᓴᐅᑎᒧᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒍ, ᐃᕐᖑᓯᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᕕᓂᒐᒥᒃ ᐃᒻᒥᖃᓯᐅᑎᓗᒍ ᓯᒑᓕᐊᖅᓱᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.  
 • ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᖃᐅᔨᑎᓪᓗᒋᑦ.  ᐳᓛᖅᑐᑦ ᑐᓴᖅᑎᑉᐸᒡᓗᒋᑦ ᐃᒡᓗᐃᑦ ᓱᐴᖅᑐᕐᕕᐅᓲᖑᔪᓐᓃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓱᐴᖅᑐᕈᒃᐸᑕᓗ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓂᓗᑎᒃ ᓱᐴᑐᕆᐊᖅᑐᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.