ᖃᓄᖅ ᓄᖅᑲᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦ

ᑭᓱᓂᒃ ᓂᕆᐅᒋᐊᖃᕐᒪᖔᑦ

ᑎᐹᖕᒦᑦᑐᑦ ᐅᐃᕆᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒃᓱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐅᐃᕆᓐᓇᕐᒪᑕ.  ᖃᕋᓴᖅ ᓱᖏᐅᑎᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᑎᐹᖕᒦᑦᑐᖅ ᐅᐃᕆᓇᖅᑐᒥᒃ ᓱᐴᖅᑐᕋᔪᒃᑐᓄᑦ ᓱᐴᖅᑐᕈᓕᕌᖓᑕᓗ.  ᑎᐹᒃᑐᖅᑏᑦ ᑎᐹᖕᒥ ᐅᐃᕆᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᑕᖃᕈᓐᓃᕌᖓᑕ ᓄᖅᑲᕋᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑎᒥᖏᑦᑎᒍᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᕈᓘᔭᓕᕈᓐᓇᖅᐳᑦ.   ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᕈᓘᔭᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᓗᐊᕐᓂᐊᓗᐊ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᒡᓕᐊ ᐃᒪᐃᓕᕐᓇᖅᑐᑦ:

 • ᐃᓅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᐊᓯᔾᔨᕐᓗᓂ;
 • ᐸᕝᕕᒍᓱᒃᓴᕋᐃᓪᓗᓂ;
 • ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓗᓂ;
 • ᕿᑲᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓗᓂ;
 • ᓯᓂᒍᓐᓇᐃᓪᓕᑲᑕᒡᓗᓂ;
 • ᓱᐴᖅᑐᕈᒃᑐᐊᓘᕙᒡᓗᓂ; ᐊᒻᒪ
 • ᑳᒃᑐᐊᓘᕙᓕᕐᓗᓂ

ᖁᐃᒃᑎᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᖅᑲᕐᓂᖅ

ᐃᓄᒃ ᓱᐴᖅᑐᖅᑎᐅᓚᐅᕐᓗᓂ ᓱᐴᖅᑐᖅᑎᐅᔪᓐᓃᖅᐸᑦ 10 ᐸᐅᓐᔅ ᑐᖏᑦᑎᐊᑐᐃᓐᓇᑯᓗᐊᓂ ᖁᐃᒃᑎᐊᕐᔪᒍᓐᓇᖅᑐᖅ.  ᓱᐴᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐱᐅᙱᓐᓂᖅᓴᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᖁᐃᒃᑎᓴᕐᓂᕐᒥᒃ.  ᓱᐴᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᓇᓕᒧᑦᑐᖅ 100 ᐸᐅᓐᓯᓄᑦ ᖁᐃᒃᑎᓗᐊᖅᓯᒪᔪᑐᑦ!  

ᐅᕝᕙᐅᑯᐊ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᖁᐃᒃᑎᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ:

 • ᓂᕆᔾᔪᓰᑦ ᓱᖁᓯᙱᓪᓗᒍ.
 • ᖃᓃᑦ ᐱᓕᕆᑎᖁᓘᔭᐃᓐᓇᕐᓗᒍ.
  • ᑭᖕᒪᔪᒃᐸᒡᓗᒋᒃ ᑯᒃᑭᖐᔭᐅᑎᑦ ᓱᕝᕕᐅᕐᓇᖅᑐᑦ, ᐃᒥᐅᑎᑦ ᓱᓪᓗᑯᑖᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᐅᕋᐅᔮᖅᑐᓕᖅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᑕᒧᐊᔭᒐᑦ.   ᓂᓚᖕᓂ ᐅᖁᒻᒥᐊᕈᓐᓇᕐᒥᔪᓯ ᐊᒻᒪ ᖁᐋᖅᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᓰᕐᓇᖅᑐᓂᒃ.
 • ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓇᖅᑐᑦ ᑕᒧᓗᒐᕐᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᐃᓗᓯ ᓲᕐᓗ:
  • ᐋᐳᓂᒃ, ᐸᐅᕐᖓᕐᔪᐊᓂᒃ, ᐸᐅᕐᖓᕐᓂᒃ, ᑭᐅᕋᑦᔅ−ᓂᒃ;
  • ᖃᓛᖅᑎᓯᒪᔪᑦ ᒪᓐᓃᑦ;
  • ᓇᕿᑎᒐᖅ ᐸᓚᐅᒑᖅ, ᓯᒐᓛᕋᓛᑦ/ᑮᒃ;
  • ᐸᓂᖅᑎᓯᒪᔪᑦ ᓂᖀᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ; ᐊᒻᒪ
  • ᑕᕆᐅᓕᖅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᖃᒃᑯᐊᒐᑦ.
 • ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐃᒥᓪᓗᐊᑕᖅᐸᒡᓗᑎᑦ:
  • ᐃᒥᖅᐸᒡᓗᑎᑦ 8−ᓂᒃ ᐃᕐᖑᓯᕐᓂᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ.   ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅ ᐅᓪᓗᕐᒥ ᓄᖅᑲᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᑎᑦ.
  • ᑲᑦᑐᖓᔪᒥᒃ ᓄᖅᑲᐅᑎᕙᓪᓕᐊᓗᒋᑦ ᓂᐅᖅᑲᖅᐸᒃᑕᑎᑦ ᑳᐱ, ᑏ, ᐆᒻᒪᕆᒃᓯᓐᓇᖅᑐᑦ ᓂᐅᖅᑲᒐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒥᒐᐃᑦ.
   • ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐃᕐᖑᓯᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᓂᐅᖅᑲᖃᑦᑕᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ ᐆᒻᒪᕆᖕᓇᖅᑐᓕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᓪᓗᕐᒥ.
   • ᓯᖓᐃᔪᑦ ᓂᐅᖅᓯᒋᐊᖃᙱᖦᖢᑎᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐃᕐᖑᓰᒃ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ.